Influencer Sign up

By submitting the form below your information will be stored in our platform. If you are matched with one of our customers' campaigns, the platform will contact you!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form. Try again!

Allmänna villkor

1. Definitioner

1.1 I detta Avtal skall följande termer och uttryck ha den betydelse som anges nedan:

"Kampanjperiod" betyder den tid som Kampanjen ska genomföras vilken specificeras närmare i Uppdragsbeskrivningen;

"KPI" betyder Key Performance Indicators och är ett mått på effektivitet i relation till ett utsatt mål;

"Mediebudget" avser det i Ramavtalet angivna totala belopp (ex moms) som Kunden erlägger till Influeri för Kampanjen innefattande ersättning till Profilen och Influeri, och

"Personuppgiftsavtal" betyder det avtal om behandling av personuppgifter som Parterna ingått, Bilaga 3.

2. Bokning och uppföljning av Kampanj

2.1 För att använda Plattformen samt initiera och boka en Kampanj så måste Kunden skapa ett konto ("Konto") via Plattformen. Ett Konto kan skapas via direktregistrering med hjälp av en e-postadress, eller genom registrering via en tredje parts sociala nätverkssajter.

2.2 Via Kontot på Plattformen kan Kunden boka en Kampanj. Bokning av en Kampanj ska ske senast tre (3) veckor före det att Kampanjen ska inledas. Kunden bokar en Kampanj genom att, via sitt Konto, ange samtlig efterfrågad information såsom Mediebudget, mål för Kampanjen, målgrupper, Kampanjperiod, sociala medieplattformar, KPI:er och övrig information vilket sammanfattas i Uppdragsbeskrivningen. Uppdragsbeskrivningen används för att matcha Kundens Kampanj med relevanta Profiler.

2.3 Ett urval av relevanta matchningar av Profiler som systemet, som ligger till grund för Plattformen, bedömt som lämpliga utifrån Uppdragsbeskrivningen presenteras för Kunden. Kunden väljer själv ut de Profiler som den önskar utför Kampanjen enligt Uppdragsbeskrivningen. Utvalda Profiler ska snarast och normalt inom tre till fem (3-5) arbetsdagar besvara om de vill vara delaktiga i Kampanjen eller ej. Profilens godkännande av Uppdragsbeskrivningen innebär att avtal träffas mellan Kunden och Profilen för Kampanjen ("Uppdragsavtal").

2.4 Profilen tillhandahåller Kunden förslag på inlägg till Kampanjen via Plattformen senast en (1) arbetsdagar före Kampanjen inleds. Influeri ansvarar inte för det fall Profilen publicerar något utan föregående godkännande från Kunden.

2.5 De inlägg som Kunden godkänt ("Inlägg") används av Profilen i Kampanjen och Profilen upplåter en i tiden begränsad och icke-överlåtelsebar rätt för Kunden att använda Inlägget för markandsföringsändamål på sin hemsida och sociala mediekanaler från start av Kampanjen och till och med ett (1) år därefter ("Licenstiden") och bara via Influeris Plattform och dess Boost-funktion. Kunden har rätt att behålla Inlägget uppe på sin hemsida och sociala mediekanaler utanför Licenstiden, men ska vara skyldig att ta bort Inlägget efter Licenstidens utgång om så efterfrågas av Profilen eller Influeri. För undvikande av missförstånd gäller föregående mening endast organisk publicering av Inlägget på Kundens egna kanaler och inte Boost eller annonsering av Inlägget. Vid Boost och annonsering av Inlägget ska Licenstiden efterföljas oavsett. Om inte annat särskilt överenskommits äger Kunden inte rätt att, utöver vad som anges i det föregående, distribuera, exploatera, förändra, överlåta, licensiera eller annars förfoga över Profilens namn och/eller bild, Inlägg, eller annat material som producerats och/eller publicerats i samband med Kampanjen och detta Avtal.

3. Influeris åtagande

3.1 Influeri åtar sig att via Plattformen tillhandahålla ett system för kommunikation samt ingående av Uppdragsavtal mellan Kunden och Profiler som Kunden valt. Influeri har inte någon del i kommunikation eller i Uppdragsavtalet som ingås mellan Kund och Profil. Influeri kan inte påverka och har inte heller något ansvar för val av Profiler till eller innehåll i Kampanjen.

3.2 Efter avslutad Kampanj tillhandahåller Influeri Kunden en rapport innehållande uppföljning, inbegripande statistik, resultat och data ("Resultatrapport"). I de fall Kunden vid genomförandet av Kampanjen önskar delrapport och/eller rapport vid annat tillfälle än som följer enligt detta Avtal ska Kunden meddela Influeri om detta vid Kampanjens start. Sådan rapportering sker mot ersättning enligt separat överenskommelse mellan Parterna.

3.3 Influeri ska genom utformande av sin Plattform verka för att lämpliga Profiler ska finnas tillgängliga som möjliga val för Kampanjen.

3.4 Ingenting i detta Avtal hindrar Influeri från att föreslå samma Profiler som Kunden valt ut för sin Kampanj även för andra kunder.

3.5 Influeri åtar sig att förmedla postadress för produkter som Profilen ska erhålla från Kunden om så önskas av Kund. Digitala produkter förmedlas direkt från Kunden till Profilen via Plattformen.

3.6 Influeri åtar sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med alla tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter, och i övrigt på ett sådant sätt som kan förväntas av ett professionellt företag inom Influeris bransch samt att skaffa och bibehålla nödvändiga tillstånd för sin verksamhet.

3.7 Influeri ska agera etiskt och professionellt samt avstå från handlingar som är eller kan vara skadliga för Kundens anseende.

3.8 Influeri åtar sig att tillhandahålla riktlinjer för marknadsföring till Profilen men åtar sig inget ansvar för det fall Profilen agerar i strid med sådana riktlinjer eller tillämpliga lagar och regler.

4. Kundens åtaganden

4.1 Kunden upplåter till Influeri rätten att på uppdrag av Kunden presentera förslag på lämpliga Profiler för Kampanjen, i enlighet med villkoren i Avtalet. Kunden ska på egen hand bedöma och välja ut vilka Profiler som Kunden önskar ska ingå i Kampanjen utifrån det urval av Profiler som Influeri presenterar via Plattformen.

4.2 Kunden åtar sig att utan dröjsmål och senast inom 3 arbetsdagar granska och godkänna eller avvisa de inlägg som respektive Profil presenterar som förslag till Kampanjen via Plattformen. Kunden måste till Profilen redogöra för orsaken till att visst innehåll inte godkänns för Kampanjen på sådant sätt att Profilen lätt kan ta fram nytt förslag till inlägg. Kundens underlåtenhet att granska föreslagna inlägg från Profilen medför inte i något fall ansvar för Influeri eller någon skyldighet att återbetala Kunden.

4.3 Kunden bekräftar att denne inte får använda Inlägg på annat sätt än vad som uttryckligen anges i punkten 2.5 och är införstådd med att sådan användning kan utgöra brott mot tillämplig lag som kan medföra både skadeståndsansvar och straffrättsligt ansvar samt orsaka Influeri skada. Om Kunden bryter mot punkten 2.5 ska denne utge vite till Influeri med ett engångsbelopp om 100 000 kr. Vitet ska erläggas omedelbart på begäran av Influeri.

4.4 Kunden ansvarar för att tillhandahålla alla nödvändiga produkter och/eller tjänster till de utvalda Profilerna som krävs för genomförande av Kampanjen.

4.5 Kunden åtar sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med alla tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter, och i övrigt på ett sådant sätt som kan förväntas av ett professionellt företag inom Kundens bransch samt att skaffa och bibehålla nödvändiga tillstånd för sin verksamhet. Kunden accepterar och bekräftar att denne inte får använda Plattformen genom att:

a) bryta mot eller kringgå (eller uppmuntra något som skulle bryta mot eller kringgå) lagar, regler, bestämmelser eller utomståendes rättigheter;

b) vidta åtgärder som är eller uppmuntrar till handlingar som uttryckligen eller underförstått är olagliga, kränkande, trakasserande, hotande, oanständiga, obscena, hatiska, rasistiska, nedsättande, skadliga för något/någons rykte eller anseende, av pornografisk karaktär eller på annat sätt anstötliga;

c) kontakta eller försöka att kontakta en Profil som du inte har rätt eller tillstånd till att kontakta;

d) distribuera eller skicka skräppost eller oönskad elektronisk kommunikation;

e) distribuera virus, skadlig programvara, använda maskar, trojanska hästar, spionprogram, skadade filer, tidsbomber, robotar eller motsvarande medel för att komma åt, skada, störa eller störa Plattformen av någon anledning;

f) ändra någon fil eller någon annan del av Plattformen som Influeri inte specifikt ger dig tillstånd att ändra;

g) samla in information om andra användare utan deras samtycke;

h) vidta några åtgärder som medför, eller kan medföra en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Plattformens infrastruktur;

i) spegla eller på annat sätt införliva någon del av Plattformen i andra tjänster, programvaror eller tjänster utan Influeris föregående skriftliga tillstånd;

j) kringgå eller störa tekniska åtgärder som Influeri använder för att tillhandahålla Plattformen;

k) sälja, köpa, handla eller på annat sätt överföra ditt Konto, åtkomst till Plattformen eller innehåll som är kopplat till ditt Konto.

4.6 Kunden ska agera etiskt och professionellt samt avstå från handlingar som är eller kan vara skadliga för Influeris anseende.

4.7 Kunden ansvarar för att samtliga anvisningar och uppdrag som Kunden lämnar till Influeri eller Profiler via Plattformen eller på annat sätt avseende Kampanjen överensstämmer med tillämpliga lagar och regler.

4.8 Under Avtalstiden och tre (3) månader därefter, åtar sig Kunden att inte samarbeta, varken direkt eller indirekt, med valda Profiler som ingått Uppdragsavtal.

5. Ersättning och betalningsvillkor

5.1 Mediebudgeten baseras på den uppskattade följarräckvidden hos de av Kunden utvalda Profilerna och omfattar ersättning i form av betalning i SEK till både Influeri och Profilen. Den uppskattade följarräckvidd anges i Uppdragsbeskrivningen.

5.2 För det fall den i Uppdragsbeskrivningen angivna följarräckvidden ej uppnås, ska Mediebudgeten justeras. Justeringen är procentuellt baserad på faktisk uppnådd följarräckvidd i Kampanjen.

5.3 Exempel: För det fall endast 80% av den i Uppdragsbeskrivningen angivna uppskattade följarräckvidden uppnås [efter att Kunden valt ut önskade Profiler via Plattformen] så kommer enbart 80% av Mediabudgeten att debiteras Kunden.

5.4 Den återstående delen av den ursprungliga Mediebudgeten ("Outnyttjad Budget") sparas på Kundens Konto för att utnyttjas vid framtida kampanjer. Den Outnyttjade Budgeten kan som alternativ i stället återbetalas till Kunden under förutsättning att Kunden skriftligen begär detta innan Kampanjperioden löpt ut.

5.5 Kunden är ensamt skyldigt att ombesörja samtliga arbetsgivarplikter såsom inbetalning av skatter och sociala avgifter för de produkter, presentkort eller andra former av ersättningar som Profilen erhåller utöver Mediebudgeten eller annars direkt från Kunden. Om Influeri åläggs att betala skatt, skattetillägg, arbetsgivaravgifter, ränta eller liknande kostnader hänförlig till sådana ersättningar ska Kunden ersätta Influeri för sådana kostnader.

6. Immateriella rättigheter m.m.

6.1 Influeri ges i och med ingåendet av detta Avtal, en icke-överlåtbar rätt använda Kundens firmanamn och/eller andra kännetecken, varumärken och/eller produkter, i syfte att fullfölja sina rättigheter och skyldigheter under detta Avtal.

6.2 Ingenting i detta Avtal innebär att någon Parts immateriella rättigheter upplåts eller överlåts till den andra Parten om inte detta uttryckligen anges.

6.3 Kund eller annat bolag i Kunds koncern garanterar att Kunden är ensam ägare av eller kontrollerar samtliga immateriella rättigheter till Kundens firmanamn, varumärken och samtliga produkter och/eller tjänster som kommer att användas av Profiler och/eller Influeri i enlighet med detta Avtal. Kunden garanterar vidare att Influeris och/eller Profilers användning av Kundens kännetecken och produkter i enlighet med detta Avtal inte gör intrång i tredje mans rätt.

7. Behandling av personuppgifter

7.1 Vardera Part ansvarar för att dennes behandling av Profilens personuppgifter uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG ("GDPR") samt annan tillämplig lagstiftning rörande behandling av personuppgifter, däri inbegripet att informerade de registrerade individerna om Partens behandling av personuppgifter, eventuell dataöverföring Parterna emellan samt den registrerade individens rättigheter.

7.2 Inom ramen för samarbetet förekommer ett antal behandlingar av Profilens personuppgifter för förmedling av Uppdragsavtal där gemensamt personuppgiftsansvar enligt GDPR föreligger mellan Influeri och Kunden. Parterna åtar sig därför att ingå ett separat avtal som närmare reglerar Parternas inbördes arrangemang avseende Parternas respektive ansvar inom ramen för det gemensamma personuppgiftsansvaret i enlighet med GDPR. Se Personuppgiftsavtal i Bilaga 3.

7.3 För att säkerställa att Profilerna kan utöva sina rättigheter enligt GDPR på ett effektivt sätt har Parterna överenskommit att Influeri ska tillhandahålla en gemensam kontaktpunkt för Profilen. Samtliga förfrågningar om utövande av Profilens rättigheter som görs inom ramen för det gemensamma personuppgiftsansvaret, ska skyndsamt vidarebefordras till info@influeri.com och att denna ska anges i samtliga informationstexter till Profilerna om behandling av dennes personuppgifter.

8. Sekretess

8.1 Parterna förbinder sig att under avtalstiden och under ett (1) år därefter inte till utomstående lämna information avseende Avtalets innehåll och annan information som Parterna fått ta del av med anledning av Avtalet, oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format (”Konfidentiell information”). Parterna förbinder sig att använda Konfidentiell information enbart i syfte att fullgöra sina åtaganden under Avtalet och inte för något annat ändamål. Mottagande Part förbinder sig vidare att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställd, underkonsult eller annan mellanman använder eller avslöjar Konfidentiell information för utomstående samt att använda samma nivå av aktsamhet (men inte lägre nivå än skälig aktsamhet) för att undvika utlämnande eller nyttjande av Konfidentiell information som Parten använder avseende sin egen konfidentiella eller upphovsrättsskyddade information.

8.2 Ovanstående gäller inte för sådan information som

a) vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet, eller

b) redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot Avtalet.

8.3 Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut eller avtal med börs eller annan marknadsplats. Om Part skulle ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information, åtar sig Parterna att omedelbart underrätta den andra Parten. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av mottagaren av informationen.

8.4 Om Avtalet upphör att gälla ska denna sekretessförbindelse äga fortsatt giltighet under ett (1) år efter Avtalets upphörande.

9. Force majeure

9.1 Part har rätt att skjuta upp fullgörandet av sina förpliktelser och är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, om fullgörelsen hindras, om väsentligen försvåras eller oskäligen fördyras av en omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Parten varken kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Avtalets ingående. Sådan omständighet (”Befrielsegrundande Omständighet”) kan t.ex. utgöras av krig eller krigsliknande tillstånd, inbördeskrig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, uppror och upplopp, terrorism, sabotage, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, epidemi, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, strejk, lockout eller annan generell eller lokal arbetskonflikt (även om Parten själv är part i konflikten), rekvisition, beslag, myndighetsbeslut, handels-, betalnings- eller valutarestriktioner, eller därmed jämställd omständighet. Detsamma gäller om Befrielsegrundande Omständighet föreligger för Parts kontraktsmedhjälpare.

9.2 Part ska meddela den andra Parten om det finns risk för att förpliktelse inte kan fullgöras eller blir fördröjd på grund av en Befrielsegrundande Omständighet. Underlåtelse att lämna sådant meddelande inom skälig tid medför skyldighet att ersätta den skada som hade kunnat undvikas om meddelande lämnats i tid.

9.3 När den Befrielsegrundande Omständigheten har förelegat under fyra (4) månader, har var och en av Parterna rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

10. Uppsägning

10.1 Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra Parten

a) om den andra Parten i väsentligt hänseende brister i fullgörelse av sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom, eller

b) om den andra Parten vid upprepade tillfällen åsidosätter sina åtaganden enligt Avtalet, eller

c) om den andra Parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inställer sina betalningar eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

10.2 Om Avtalet upphör att gälla i förtid får Parterna inte använda sig av någon av den andra Partens rättigheter som omnämns i punkten 6 vilka ska upphöra att gälla. Kunden ska erlägga ersättning till Influeri för Kampanj som redan utförts, beräknat pro-rata över Kampanjperioden.

10.3 För det fall detta Avtal upphör att gälla, oavsett anledning, ska bestämmelserna i punkterna 2.5, 4.3, 4.8 och punkten 6 (Immateriella rättigheter), 8 (Sekretess), 11 (Ansvar och ansvarsbegränsning), samt 13 (Tillämplig lag och tvistlösning) äga fortsatt giltighet.

11. Ansvar och ansvarsbegränsning

11.1 För det fall endera Part bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal är denna Part skyldig att ersätta den andra Parten för all direkt skada som den Parten lider med anledning därav.

11.2 Ingen Part ansvarar för indirekta skador såsom utebliven vinst eller andra följdskador annat än ifall då Part handlat uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet samt med undantag för vad som anges i punkten 11.4 nedan.

11.3 Den sammanlagda skadeståndsskyldigheten som Part kan åläggas att utge med anledning av brott mot någon av bestämmelserna i detta Avtal ska inte överstiga ett totalt belopp motsvarande Mediebudgeten. Nämnda ansvarsbegränsningar gäller dock ej vid skada orsakad av uppsåt eller grov oaktsamhet eller sådan skada som är resultatet av Kundens/Profilens brott mot punkten 6.3 ovan.

11.4 Ansvarsbegränsningarna i denna punkt 11 ska inte begränsa Parts ansvar för Parts uttryckliga, intrång i tredje parts immateriella rättigheter, överträdelse av GDPR eller Personuppgiftsavtalet eller brott mot avtalets sekretessförpliktelse.

12. Övriga bestämmelser

12.1 Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och undertecknade av båda Parter.

12.2 Part har inte rätt att utan den andra Partens skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man.

12.3 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering avseende Avtalets innehåll och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan Parterna.

12.4 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller tillämpningen därav anses ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet ska fortsätta gälla.

12.5 All korrespondens och andra meddelanden under detta Avtal ska vara skriftliga och anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) vid överlämnandet, om det levererats personligen eller (ii) nästföljande arbetsdag på den plats dit det sändes, om det sändes med e-post, förutsatt att mottagaren har bekräftat mottagandet.

12.6 Ingen av Parterna har rätt att i något avseende företräda, agera på uppdrag av eller rättsligt binda den andra Parten utan dennes godkännande.

13. Tillämplig lag och tvistelösning

13.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet (utan hänsyn till lagvalsregler).

13.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("SCC"). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

13.3 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

13.4 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens samtycke. Sekretessåtagandet omfattar inte vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller klandra en dom eller skiljedom.

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor för influencers ("Avtalet") gäller mellan Influeri AB, org nr. 559333–4740 och adress på Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm ("Influeri"), och Profilen (var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”) för Profilens användning av Plattformen och Influeris förmedling av uppdrag mellan Kunder och Profilen avseende Kampanjer från och med Profilens registrering på Plattformen ("Startdatum").

1.2 Influeri är inte part i avtalsförbindelsen mellan Kunden och Profilen, utan fungerar endast som förmedlare av kontakt.

2. Definitioner

2.1 I detta Avtal skall följande termer och uttryck ha den betydelse som anges nedan:

"Arvode" betyder den ersättning (ex moms) som Profilen fakturerar för att delta i Kampanj enligt Uppdragsavtal med Kund;

"Kampanjen" betyder de marknadsföringsåtgärder för Kundens varor/tjänster som anges i Uppdragsbeskrivningen;

"Kampanjperiod" betyder den tid som Kampanjen ska genomföras vilken specificeras närmare i Uppdragsbeskrivningen;

"Kanaler" betyder Profilens sociala mediekanaler [t.ex. Instagram, TikTok, Youtube, Twitch, mm.];

"Kund" betyder de/det bolag som via Plattformen önskar kontraktera Profilen för Kampanjen;

"Personuppgiftspolicy" betyder Influeris policy for behandling av personuppgifter;

"Plattformen" betyder den plattform som Influeri driver för förmedling  av samarbeten mellan influencers och bolag/Kunder för genomförande av influencerkampanjer vilken finns tillgänglig via https://influeri.com/;

"Profilen" avser den individ (och i förekommande fall det bolag/enskilda firma varigenom influencerverksamhet bedrivs) som registrerar ett Konto på Plattformen med avsikt att delta marknadsföringskampanjer för Kunder på sina Kanaler genom förmedling via Plattformen; och

"Uppdragsbeskrivning" betyder de uppgifter som Kunden angett som beskriver detaljerna för utförande av en viss Kampanj och består exempelvis av information såsom Arvode, mål för Kampanjen, målgrupper, Kampanjperiod, tillåtna sociala medieplattformar samt övrig information.

3. Konto hos Influeri

3.1 För att Profilen ska marknadsföras via Plattformen för att delta i Kampanjer samt ingå Uppdragsavtal med Kunder åtar sig Profilen att:

a) registrera och skapa ett användarkonto ("Konto") via Plattformen. Ett Konto kan skapas via direktregistrering med hjälp av en e-postadress, eller genom registrering via en tredje parts sociala nätverkssajter och

b) bedriva verksamhet genom enskild firma eller bolag som innehar F-skatt, eller  

c) registrera sig för s.k. egenanställning hos Frilansfinans, Gigapay eller motsvarande egenanställningsföretag för administrationen av fakturor, inbetalning av preliminärskatt och de sociala avgifter som belöper på Arvodet som Profilen erhåller.

3.2 Profilen upplåter härmed rätt för Influeri att använda Profilens namn, bild, företagsnamn och andra kännetecken, i syfte att fullfölja sina rättigheter och skyldigheter under detta Avtal.

3.3 Profilen accepterar och bekräftar att denne inte får använda Plattformen genom att:

a) bryta mot eller kringgå (eller uppmuntra något som skulle bryta mot eller kringgå) lagar, regler, bestämmelser eller utomståendes rättigheter;

b) vidta åtgärder som uppmuntrar till handlingar som uttryckligen eller underförstått är olagliga, kränkande, trakasserande, hotande, oanständiga, obscena, hatiska, rasistiska, nedsättande, skadliga för något/någons rykte eller anseende, av pornografisk karaktär eller på annat sätt anstötliga;

c) kontakta eller försöka att kontakta en Kund som Profilen inte har ett Uppdragsavtal med;

d) distribuera eller skicka skräppost eller oönskad elektronisk kommunikation;

e) distribuera virus, skadlig programvara, använda maskar, trojanska hästar, spionprogram, skadade filer, tidsbomber, robotar eller motsvarande medel för att komma åt, skada, störa eller störa Plattformen av någon anledning;

f) ändra någon fil eller någon annan del av Plattformen;

g) samla in information om andra användare;

h) vidta några åtgärder som medför, eller kan medföra en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Plattformens infrastruktur;

i) spegla eller på annat sätt införliva någon del av Plattformen i andra tjänster, programvaror eller tjänster;

j) kringgå eller störa tekniska åtgärder som Influeri använder för att tillhandahålla Plattformen;

k) sälja, köpa, handla eller på annat sätt överföra Kontot, åtkomst till Plattformen eller innehåll som är kopplat till Kontot.

4. Förfrågan om genomförande av Kampanj

4.1 Efter registrering av Konto och bekräftelse att 3.1 (b) eller 3.1 (c)  är uppfyllt, kommer Profilen löpande att presenteras på Plattformen för Kunder vars Uppdragsbeskrivning matchar Profilen.

4.2 Om Kunden väljer Profilen för en viss Kampanj erhåller Profilen meddelade om detta via Email och Plattformen och Profilen åtar sig att snarast och senast [inom tre (3) arbetsdagar] besvara om denne vill vara delaktig i aktuell Kampanj i enlighet med Uppdragsbeskrivningen. Profilens godkännande innebär att avtal träffas mellan Profilen och Kunden för Kampanjen i enlighet med Uppdragsbeskrivningen ("Uppdragsavtal"). Uppdragsavtal ingås normalt senast tre (3) veckor före start av Kampanjen.

4.3 Profilen erhåller eventuella produkter för utförande av Kampanjen direkt från Kund eller via Kunds e-handel och till den postadress som Profilen registrerat i sitt Konto. Digitala produkter förmedlas direkt från Kunden till Profilen via Plattformen eller email.

4.4 Profilen ska via Plattformen tillhandahålla Kunden förslag på inlägg innehållande texter, bilder, filmer och dylikt till Kampanjen (”Inlägg”) i enlighet med Uppdragsbeskrivningen snarast och senast [fem (5) arbetsdagar] före Kampanjperioden. För det fall Kunden inte godkänner ett Inlägg åtar sig Profilen att snarast tillställa Kunden ett nytt förslag till Inlägg för Kundens godkännande. Om inte Inlägg godkänns i god tid innan Kampanjstart äger Kunden häva Uppdragsavtalet med omedelbar verkan.

4.5 De Inlägg som Kunden godkänt ska publiceras av Profilen i sina Kanaler under Kampanjperioden och i enlighet med Uppdragsbeskrivningen och med beaktande av vad som anges i punkten 5 nedan. Inlägg får endast publiceras i enlighet med Kundens godkännande och Profilen åtar sig att iaktta de eventuella begränsningar avseende exempelvis geografisk räckvidd och konkurrerande produkter/tjänster under Kampanjperioden som anges i Uppdragsbeskrivningen. Profilen ansvarar för all skada som orsakas för icke godkänt Inlägg eller på annat sätt i strid med Uppdragsbeskrivningen.

4.6 Profilen upplåter vidare en i tiden begränsad rätt för Kunden att använda och/eller ”boosta” (annonsera) Inlägg för marknadsföringsändamål på Kundens hemsidor och sociala mediekanaler från start av Kampanjperioden och till och med ett (1) år därefter ("Licenstiden"). Kunden har rätt att behålla Inlägget uppe på sin hemsida och sociala mediekanaler utanför Licenstiden, men ska vara skyldig att ta bort Inlägget efter Licenstidens utgång om så efterfrågas av Profilen eller Influeri. För undvikande av missförstånd gäller föregående mening endast organisk publicering av Inlägget på Kundens egna kanaler och inte Boost eller annonsering av Inlägget. Vid Boost och annonsering av Inlägget ska Licenstiden efterföljas oavsett.

4.7 För Profilens medverkan i Kampanj, publicering av godkända Inlägg under Kampanjperioden och övriga tjänster som utförs inom ramen för Uppdragsavtalet samt upplåtelse till Kunden enligt punkten 4.4 utgår Arvode. Arvodet baseras på antalet följare Profilen har på sina Kanaler, samt andra parametrar.

5. Profilens särskilda åtaganden

5.1 Profilen ansvarar för att användarnamn och lösenord för Kontot hålls hemliga och ansvarar för all aktivitet som sker under dennes Konto i Plattformen. Vid misstanke eller kännedom om missbruk av eller obehörig tillgång till användaruppgifter och/eller Konto åtar sig Profilen att omedelbart meddela Influeri därom och följa Influeris instruktioner.

5.2 Profilen åtar sig att agera etiskt och professionellt samt avstå från handlingar som är eller kan vara skadliga för Influeris eller Kundens anseende.

5.3 Profilen ansvarar för att Inlägg inte strider mot tillämplig lag, förordningar eller myndighetsföreskrifter innefattande att Inlägg som publiceras av Profilen inom ramen för Kampanjen reklammarkeras i enlighet med tillämpliga lagar och regler avseende reklamidentifiering.

5.4 Därutöver ansvarar Profilen för att Inlägg inte strider mot Kanalernas villkor, policys eller riktlinjer eller riskerar att uppfattas som stötande eller oförenligt med god sed. Inlägg får exempelvis inte (men inte uteslutande) innehålla eller omfatta något av följande:

a) innehåller annans namn, bild eller något annat som kan identifiera en annan person som inte har gett sitt samtycke till publicering eller användning för marknadsföringsändamål,

b) brottslig verksamhet eller uppmaning till brott,

c) bedrägeri, identitetsstöld eller spridning av andra personers personuppgifter (om inte samtycke inhämtats), utpressning eller utpekande av andra personer som brottsliga eller annat som kan anses vara förtal,

d) hets mot folkgrupp eller andra yttranden som kan upplevas som kränkande mot grupper av människor baserat exempelvis på etnicitet, sexuell läggning, handikapp etc.,

e) kränkningar, trakasserier, mobbing eller hot mot personer eller grupper av personer, obsceniteter eller stötande Inlägg eller annat som riskerar att uppfattas som olämpligt,

f) brott mot tystnadsplikt,

g) våldsskildring, chockerande innehåll, barnpornografi eller annan pornografi,

h) erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande,

i) förfrågningar om piratkopior och/eller försäljning/köp av stöldgods, tips om fusk etc.,

j) spridning av datavirus eller spam,

k) innehåll som kan vara skadligt eller farligt, eller

l) immaterialrättsligt skyddat material som Profilen inte själv innehar rättigheterna till eller som Profilen inte har rättighetsinnehavarens tillstånd att använda.

5.5 Profilen bekräftar att denne inte får använda Inlägg på annat sätt än vad som uttryckligen anges i punkten 4.3 och är införstådd med att sådan användning kan utgöra brott mot tillämplig lag som kan medföra både skadeståndsansvar och straffrättsligt ansvar samt orsaka Kunden och Influeri skada. Profilen åtar sig att hålla Kunden och Influeri skadelös mot eventuella anspråk som grundar sig i att Profilen har brustit i sina åtaganden enligt detta avsnitt 5.

5.6 Under Avtalstiden och tre (3) månader därefter, åtar sig Profilen att inte samarbeta med Kund som denne ingått Uppdragsavtal med annat än genom användning av Plattformen.  

6. Profilens självständighet m.m.

6.1 Utbetalning av Arvode sker efter avslutad Kampanj efter resultatrapportering i enlighet med Uppdragsbeskrivningen och sker mot korrekt utställd faktura.

6.2 Influeri kan från tid till annan även erbjuda andra betalningsalternativ via betaltjänster som tillhandahålls av tredjeparter (såsom Swish) ("Betaltjänstleverantör") varvid Profilen åtar sig att registrera ett användarkonto hos sådan Betaltjänstleverantör och acceptera dennes villkor för detta för utbetalning av Arvode.

6.3 Arvodet utgör full och slutlig ersättning för de tjänster som Profilen utför i samband med Uppdragsavtalet. Profilen är således inte berättigad till ytterligare ersättning från Influeri eller Kunden varken enligt detta Avtal eller Uppdragsavtalet.

6.4 Profilen ingår Uppdragsavtalet såsom självständig uppdragstagare och svarar själv för arbetsredskap och samtliga utlägg och kostnader förenade med Uppdragsavtalet. Avtalet ska inte medföra att Influeri i förhållande till Profilen anses vara arbetsgivare eller att Profilen i förhållande till Influeri anses vara arbetstagare.

6.5 Profilen är skyldig att själv eller via s.k. egenanställningsföretag ombesörja samtliga arbetsgivarplikter såsom inbetalning av skatter och sociala avgifter.

6.6 Avtalet ska inte medföra skyldighet för Influeri att göra skatteavdrag och att betala sociala avgifter beträffande Arvodet som utgår till Profilen. Om Influeri åläggs att betala skatt, skattetillägg, arbetsgivaravgifter, ränta eller liknande kostnader hänförlig till Arvodet ska Profilen ersätta Influeri för sådana kostnader.

7. Behandling av personuppgifter

7.1 Vardera Part ansvarar så som varande personuppgiftsansvarig för att dennes behandling av Profilens personuppgifter uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG ("GDPR") samt annan tillämplig och kompletterande nationell lagstiftning rörande behandling av personuppgifter, däri inbegripet att tillse att laglig grund finns för personuppgiftsbehandlingen samt att informera de registrerade individer vars personuppgifter behandlas om Partens behandling av personuppgifter, eventuell dataöverföring Parterna emellan, om eventuell förekomst av överföring av personuppgifter till en tredje part och/eller överföring till tredje land utanför EU/EES-området och laglig grund för denna, om förekomsten av anlitande av personuppgiftsbiträde samt om den registrerade individens rättigheter i samband med personuppgiftsbehandlingen.

7.2 Inom ramen för Avtalet förekommer ett antal behandlingar av Profilens personuppgifter för förmedling av Uppdragsavtal. Influeri behandlar dessa i enlighet med sin Personuppgiftspolicy.  

8. Sekretess

8.1 Profilen förbinder sig att inte för utomstående yppa konfidentiell information rörande Influeri och/eller Kundens verksamhet eller Arvodet. Profilen äger endas rätt att använda Konfidentiell Information i syfte att fullgöra åtaganden enligt Uppdragsavtalet.

8.2 Med ”Konfidentiell information” i punkt 8.1 förstås varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom Profilen brott mot denna bestämmelse.

8.3 Sekretessförbindelsen enligt punkt 8.1 ovan gäller även efter det att detta Avtal upphört att gälla men förhindrar inte Profil från att lämna ut sådan information som Profilen är skyldig att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut.

9. Avtalstid och uppsägning

9.1 Detta Avtal träder ikraft vid Startdatumet och gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad ("Avtalstiden"). Uppsägning ska ske skriftligen via Plattformen.

9.2 Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra Parten

a) i väsentligt hänseende brister i fullgörelse av sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom, eller

b) vid upprepade tillfällen åsidosätter sina åtaganden enligt Avtalet, eller

c) försätts i konkurs, träder i likvidation, inställer sina betalningar eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

9.3 För det fall detta Avtal upphör att gälla, oavsett anledning, ska bestämmelserna i punkterna 4.4, 5.6 och avsnitt 8 (Sekretess), 10 (Ansvar och ansvarsbegränsning), samt 12 (Tillämplig lag och tvistlösning) äga fortsatt giltighet.

10. Ansvar och ansvarsbegränsning

10.1 Parts ansvar under Avtalet är begränsat till direkt skada såvida inte skadas orsakats av grov oaktsamhet, uppsåt eller brott mot utfästelse häri. Ansvarsbegränsningen gäller inte skada som orsakats av andra Partens intrång i immateriella rättigheter.

11. Övriga bestämmelser

11.1 Detta Avtal ska inte anses skapa ett anställningsförhållande, partnerskap, joint venture eller enkelt bolag mellan Parterna.

11.2 Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och undertecknade av båda Parter.

11.3 Part har inte rätt att utan den andra Partens skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man.

11.4 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering avseende Avtalets innehåll och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan Parterna.

12. Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet (utan hänsyn till lagvalsregler).