Influencer Sign up

By submitting the form below your information will be stored in our platform. If you are matched with one of our customers' campaigns, the platform will contact you!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form. Try again!

Personuppgiftspolicy

Influeri AB ("Influeri" eller “vi” i någon form) värnar om din personliga integritet.

Influeri tillhandahåller plattformen Influeri ("Plattformen"), som är ett automatiserat marknadsföringssystem för företag som vill använda influencerprofiler ("Profiler") i sina marknadsföringskampanjer ("Kampanjer"). Profilerna skapar inlägg i Plattformen, som efter godkännande från den aktuella kunden används i Kampanjen ifråga ("Inlägg").

Denna personuppgiftspolicy ("Personuppgiftspolicy") informerar dig om hur vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar Profilers personuppgifter samt personuppgifter rörande kontaktpersoner/företrädare och användare kopplade till våra kunder och andra samarbetspartners.

Personuppgiftspolicyn beskriver även vilka rättigheter individer har enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och hur de kan göras gällande.

Termer som är definierade i lag, såsom "personuppgifter", "behandling" och "personuppgiftsansvarig" ska i denna Personuppgiftspolicy ha samma mening som i den aktuella lagen, om inte annat anges.

Behandling syftar på alla åtgärder som omfattar dina personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering eller förstöring.

Med "personuppgifter" avses varje upplysning som direkt eller indirekt (t.ex. i kombination med annan information) kan kopplas till en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

"Tillämplig dataskyddslagstiftning" betyder från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras personuppgifter som är tillämplig vid aktuell behandling, inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ("Dataskyddsförordningen") samt lagstiftning, förordningar och föreskrifter som kompletterar Dataskyddsförordningen.

Om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

1. Varifrån vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från:

  • Dig, t.ex. när du kontaktar oss i sedvanliga affärssammanhang.
  • Tredjepartsdatabaser. Vi samlar in Profilers personuppgifter från sociala medier via partnerdatabaser.
  • Annan kontaktperson för det bolag eller den organisation som du företräder, t.ex. om din arbetsgivare eller medarbetare tillhandahåller viss information rörande dig såsom namn, befattning och kontaktuppgifter.

2. När och varför vi behandlar personuppgifter

2.1 Kontaktpersoner för kunder och andra samarbetspartners

2.1.1 Hantera affärsrelationer

För att kunna hantera sedvanliga affärsrelationer behandlar vi dina personuppgifter i egenskap av kontaktperson och/eller företrädare för våra kunder eller andra företag som vi samarbetar med (samarbetspartners). Detta innefattar t.ex. hantering av en befintlig eller potentiell avtalsrelation och sedvanlig affärskorrespondens, inklusive kommunikation med dig som kontaktperson och/eller företrädare.

Kategorier av personuppgifter: Identitetsuppgifter (inklusive personnummer om enskild firma), Kontaktuppgifter, Organisatoriska uppgifter, Uppgifter i kommunikation.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera, ingå och behålla affärsrelationer med bolaget eller organisationen som du företräder.  

Om du är ägare av en enskild firma, med vilken vi har eller planerar att ingå ett avtal med, är behandlingen nödvändig för att fullgöra avtalet med dig och/eller vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: I syfte att hantera relationen med bolaget som du företräder behandlas personuppgifter under den tid som relationen består, eller under den kortare period som du agerar såsom företrädare eller kontaktperson för bolaget ifråga. Därefter kan personuppgifterna behandlas under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Detta kan vara upp till den allmänna preskriptionstiden, vilket i Sverige är tio (10) år.  

2.1.2 Skapa och hantera användarkonton för kunder i Plattformen

Vi behandlar personuppgifter för våra kunders medarbetare som har användarkonton i Plattformen.

Kategorier av personuppgifter: Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter, Organisatoriska uppgifter, Kontouppgifter i Plattformen, Information om aktivitet i Plattformen.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla Plattformen till våra kunder.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras fram tills att kontot avslutas.


2.2 Profiler

2.2.1 Hitta Profiler för Kampanjer

Vi behandlar Profilers personuppgifter för att hitta lämpliga Profiler för våra kunders Kampanjer. Detta görs genom att söka i tredjepartsdatabaser. För det fall Profilerna har användarkonton i Plattformen kan vi också komma att söka efter lämpliga Profiler bland dessa.

Genom att matcha Profilers sociala medier mot vår kunds uppdragsbeskrivning och önskade målgrupp för en Kampanj väljer Plattformen ut de Profiler som matchar vår kunds kravbild. Utvalda Profiler presenteras därefter för vår kund, som väljer Profiler som önskas för den aktuella Kampanjen.

Kategorier av personuppgifter: Kontoinformation samt kontoinnehåll på sociala medier, Information om interaktioner på sociala mediekonton, Information om följare samt i förekommande fall Statistik för publicerade Inlägg.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hitta passande Profiler till specifika Kampanjer för att fullgöra ingånget avtal med våra kunder, och behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla Profiler möjligheter att ingå uppdrag med våra kunder.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras tills dess att den aktuella Kampanjen är avslutad.


2.2.2 Skapa och hantera användarkonton för Profiler i Plattformen

2.2.3 För att kunna ladda upp material i Plattformen inom ramen för ett uppdrag krävs det att Profilen ifråga först skapar ett konto i Plattformen. Vi behandlar därmed Profilers personuppgifter i syfte att möjliggöra Profilers användning av Plattformen.

Kategorier av personuppgifter: Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter, Kontouppgifter i Plattformen, Information om aktivitet i Plattformen.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att erbjuda Profiler möjlighet att skapa ett konto i Plattformen, för att möjliggöra att Profiler kan ingå uppdrag med våra kunder. Behandlingen ligger också typiskt sett i Profilernas intresse, då de kan komma ifråga för affärsmöjligheter.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras fram till att Profilen väljer att avsluta kontot. Profiler kan alltid välja att avsluta sitt konto via inställningarna i Plattformen.


2.2.4 Framtida Kampanjer

Vi använder personuppgifter som är lagrade i Plattformen från tidigare genomförda Kampanjer för att skapa underlag för att hitta lämpliga Profiler för framtida Kampanjer.

Kategorier av personuppgifter: Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter, Statistik för publicerade Inlägg, Information om aktivitet i Plattformen.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hitta passande Profiler till specifika Kampanjer för att fullgöra ingånget avtal med våra kunder, och behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla Profiler möjligheter att ingå uppdrag med våra kunder.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras fram till att Profilen väljer att avsluta kontot eller fem (5) år från Profilens senaste aktivitet i Plattformen. Profiler kan alltid välja att avsluta sitt konto via inställningarna i Plattformen.


2.2.5 Profiler som inte vill bli kontaktade

Vi behandlar personuppgifter för att säkerställa att vi inte kontaktar Profiler som har bett om att inte bli kontaktade av oss.

Kategorier av personuppgifter: Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att inte kontakta Profiler som har bett om att inte bli kontaktade av oss.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras för detta ändamål i fem (5) år.  


2.3 Övriga behandlingar avseende både kunder och Profiler

Hantera och besvara feedback samt frågor

Om en representant för någon av våra kunder eller Profiler kontaktar oss, t.ex. via mejl, kommer vi att behandla personuppgifter som vi förses med för att kommunicera med individen samt för att utreda och besvara eventuella frågor och/eller feedback.

Kategorier av personuppgifter: Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter, Organisatoriska uppgifter, Uppgifter i kommunikation.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera samt besvara feedback och frågor.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras fram till att kundtjänstärendet har avslutats och därefter för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.


2.3.1 Utveckla Plattformen

Vi behandlar personuppgifter i syfte att utveckla Plattformen. Detta görs genom att sammanställa feedback och resultat från våra kunder, Profiler och andra bolagsintressenter, samt genom att analysera användningen av Plattformen och annan information kopplad till Plattformen.

Kategorier av personuppgifter: Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter, Organisatoriska uppgifter, Uppgifter i kommunikation, Statistik för publicerade Inlägg.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förbättra och vidareutveckla Plattformen.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras för en period om fem (5) år.


Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för oss, t.ex. bokförings- och redovisningskrav.

Kategorier av personuppgifter: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för oss.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som gäller för oss.

2.3.2 Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

I syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. i samband med en tvist eller rättsprocess, behandlar vi i förekommande fall dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter: Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. vid en tvist och rättsprocess.

Eventuella känsliga personuppgifter behandlas endast om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras under den lagstadgade preskriptionstiden i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Den allmänna lagstadgade preskriptionstiden i Sverige är tio (10) år.

3. Mottagare som personuppgifter delas med

När det är nödvändigt delar vi personuppgifter med nedan mottagare. Om inget annat anges är namngivna mottagare självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter.

4. Personuppgiftsbiträden

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar vi dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat, t.ex. systemleverantörer. De tjänsteleverantörer som vi har anlitat får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

5. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Om Influeri överför eller lämnar ut dina personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU/EES-området (tredjeland) kommer Influeri att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits (såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler och övriga nödvändiga åtgärder) för att skydda personuppgifterna.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att på begäran få en kopia av den dokumentation som visar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i syfte att skydda dina personuppgifter vid överföring till ett tredjeland.

Om du vill veta mer om behandlingen av dina personuppgifter och om dina personuppgifter överförs till ett tredjeland, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

6. Dina rättigheter

I samband med vår behandling av dina personuppgifter har du enligt Dataskyddsförordningen rätt att göra gällande nedanstående rättigheter. Om du vill göra gällande någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 7 i denna Personuppgiftspolicy.

Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Rättelse
Om du uppräcker att personuppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade eller kompletterade.

Invända mot särskild behandling

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål eller, om behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse, av skäl som hänför sig till din specifika situation. Vid en sådan invändning är vi skyldiga att upphöra med behandlingen, såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl att fortsätta behandlingen och dessa skäl väger tyngre än dina intressen. Vi kan också fortsätta behandlingen som är nödvändig för att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk. Behandling för direktmarknadsföring kommer dock alltid att upphöra om du invänder mot sådan behandling.

Radering

Du kan få dina personuppgifter raderade under följande omständigheter:

  • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
  • Om vår behandling av personuppgifterna endast baseras på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om du invänder mot att behandlingen och vår behandling (i) baseras på berättigat intresse och inte utgör några tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller (ii) sker för direktmarknadsföringsändamål.
  • Om dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt.
  • Om dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av.

Rätten till radering gäller dock inte i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om du har rätt till radering av dina personuppgifter och vi har offentliggjort personuppgifterna kan vi också under vissa omständigheter vara skyldiga att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Begränsning av behandling

Under följande omständigheter kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av dina personuppgifter:

  • Om du bestrider personuppgifternas korrekthet kommer vi att begränsa behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
  • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • Om du har invänt mot behandling, i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Vi kan emellertid även fortsättningsvis behandla dina personuppgifter om du samtycker till det, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då personuppgifter erhållits av dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om hur du kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.

7. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta Influeri på kontaktuppgifterna nedan.

Personuppgiftsansvarig:

Influeri AB 559333-4740

Emmy Rappes Gata 1 113 68

Stockholm

E-postadress: info@influeri.com

8. Kategorier av personuppgifter

Nedan hittar du en förklaring till de kategorier av personuppgifter som vi kan samla in och spara.